Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

febrer 9, 2009

DECRET Núm.147/09 relacionat amb la tempesta del dia 24 de gener.

Filed under: Uncategorized — laserreta @ 11:37 am

Vista la forta tempesta de caràcter extraordinari i excepcional
esdevinguda el dia 24 de gener de 2009, amb vents huracanats molt
superiors a 100 kilòmetres, que han determinat la caiguda d’arbres i
nombrosos danys materials en tot el municipi, amb afectacions de
diversos elements constructius i naturals en finques públiques i
privades .

Atès que hi ha moltes finques privades que han quedat afectades i
que necessiten una actuació urgent de reparació i restauració.

Atès el que disposa l’article 53.1.m) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i Regim Local de Catalunya, que estableix, dins de les
competències de l’Alcaldia, l´adopció personalment i sota la seva
responsabilitat, en casos de catàstrofe o d’infortunis públics o greu
risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades, donant compte
al Ple.

Atès que en no haver-se  produït la declaració legal de zona
catastròfica, amb la consegüent aprovació a través de Decret-LLei
d’exempcions fiscals generals, en base a la situació real de danys en
finques privades directament causats per incidències meteorològiques
de caràcter extraordinari i excepcional assimilable a força major, en
els termes acotats per la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Suprem, en connexió amb els criteris establerts per l’Alt Tribunal, en
sentència de la Sala Quarta de 18 de març de 1985, en el sentit de
l’aplicació sociològica del dret en ordre, segons la pròpia sentència,
a la ponderació de les circumstàncies concretes i la cerca i
consecució de solucions positives, constructives i conciliables amb el
sentit social del dret abans que “decisiones vasallas de la técnica y
del rigor positivista”, éssent viable en els supòsits d’execució
d’obres de reparació i restauració dels danys produïts pel temporal en
finques particulars, la inexigència de liquidació o aplicació de taxa
en el marc dels corresponents expedients d’obres menors per via de
comunicació dels interessats i assabentat formal per part de
l’ajuntament i d´obres majors amb la tramitació corresponent.

Atès que  sens perjudici de l’anterior, procedeix de contemplar
també els supòsits de finques en situació de perillositat que
requereixin una ordre d’execució de conformitat amb els articles 189
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovada per Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol en relació a l’article 253 i
concordants del seu Reglament, aprovat per Decret Autonòmic, 305/2006,
de 18 de juliol, en els termes relatius a l’objecte de l’actuació i
termini per a dur-la a terme que fixin els serveis tècnics municipals
dels diferents àmbits de Territori, Medi Ambient, Via pública i/o
Policia Local.

En base a tot l’anterior

RESOLC:

1r.- QUALIFICAR amb caràcter excepcional i fins el 30 d’abril de
2009  com a obres sotmeses a tràmit d’assabentat les de restauració
dels danys produïts pels efectes del temporal de vent del dia 24 de
gener del 2009, consistents en afectació d’elements complementaris de
l’edificació (tanques, murs, finestres i assimilables) i de l’arbrat o
altres elements naturals.

2n.- SOTMETRE la resta de situacions dels danys ocasionats  al
tràmit de la llicència urbanística que correspongui, fins el 31 de
juliol de 2009.

3r.- DETERMINAR la concurrència d’un supòsit d’ordre d’execució
per a totes les actuacions de restauració de les condicions de
seguretat derivades del temporal de vent que ha produït danys en
edificacions, construccions, tanques i arbrat del municipi, que ha de
ser objecte de la corresponent restauració pels propietaris titulars
que en resultin de les diferents porcions de terreny, parcel·les i/o
solars, en els quals s’ha produït aquella situació de danys materials,
i en conseqüència l’adopció de les mesures necessàries per la
restauració de les condicions de seguretat justifica la
innecessarietat de conferir tràmit de vista i audiència prèvies.

4rt.- DISPOSAR la inexigibilitat de liquidació o aplicació de
taxes municipals  en el marc dels corresponents expedients d’obres
menors i majors circumscrits a reparacions o restauracions de danys
constructius derivats de la tempesta excepcional en supòsit de força
major que tingué lloc el proppassat 24 de gener actual i així mateix,
en els supòsits d’ordres d’execució d’obres de restauració de la
seguretat de les finques i immobles afectats per danys en l’esmentada
situació.

5è.- SOTMETRE el present Decret en els termes i amb l’abast que
pugui esdevenir legalment necessari a la ratificació del Ple municipal
en la primera sessió que es celebri.

6è.- NOTIFICAR la present resolució als Directors dels Àmbits de
Gestió de l’Ajuntament, als efectes escaients.

Sant Cugat del Vallès,  27 de gener de 2009.

Davant meu

L’ALCALDE,                     EL SECRETARI GENERAL

Feu un comentari »

Encara no hi ha cap comentari.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.

A %d bloguers els agrada això: