Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

Novembre 20, 2013

Posicionament de la Associació en front del us de pressupost municipal i sense contribucions especials per pavimentar carrers de La Floresta

Filed under: Pressupostos — laserreta @ 9:04 am

La Associació ha presentat aquest escrit:

Sant Cugat del Vallès, 19 de Novembre de 2013

Sra. Mercè Conesa
Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Assabentats de la voluntat de l’Ajuntament de Sant Cugat de pavimentar alguns carrers de La Floresta a càrrec del pressupost municipal, els veïns de l’Associació de La Serreta volem manifestar el següent:

1- La pavimentació de carrers, com a part de la urbanització dels sectors sense urbanitzar, ha d’anar a càrrec dels propietaris, tal com s’ha fet fins ara en altres zones del municipi. No veiem cap raó per que en aquest cas no se segueixi el mateix criteri.

2- La pavimentació de carrers representa un important increment de les plusvàlues de finques privades. Creiem que els diners de tots els ciutadans en cap cas no haurien de destinar-se a aquesta finalitat, sobretot quan el propi barri de la Floresta té moltes altres mancances d’interès públic.

3- Exigim que la pavimentació dels carrers pendents d’urbanitzar de la Floresta es realitzi com en tots els altres sectors i es pagui a través de contribucions especials. Donades les característiques del barri, el pressupost disponible es pot destinar en part a finançar aquells propietaris que demostrin pels mitjans habituals que no disposen dels diners per poder afrontar aquesta despesa. Aquest finançament pot ser a llarg termini, sempre i quan els dits propietaris no traspassin la propietat de les finques o sol·licitin algun tipus de llicència d’obres, és a dir, es tinguin en compte les condicions expressades als punts 4, 5 i 6.

4- No totes les edificacions existents als carrers pendents d’urbanitzar són anteriors a la legislació vigent. Les que són posteriors a la Llei d’Urbanisme i les Ordenances Municipals haurien d’haver assolit les condicions de solar per tal d’obtenir la llicència d’edificació, o si més no, haurien d’haver deixat la preceptiva garantia, tal com marca la Llei. Exigim doncs que s’executin els avals existents i que totes les edificacions amb llicència posterior a l’aprovació de la Llei d’Urbanisme i les Ordenances d’edificació vigents contribueixin en el % que els pertoqui a la pavimentació del carrer.

5- Algunes edificacions es troben a la venda en aquests moments i previsiblement es faran moltes transaccions immobiliàries abans no s’urbanitzin els sectors i es paguin contribucions especials. Exigim que qualsevol operació de compravenda en les finques amb façana als carrers que es pavimentin i que hagin sol·licitat ajut amb càrrec als pressupostos municipals es gravi amb la part proporcional corresponent al cost de la pavimentació, més els interessos corresponents. Entenem que les plusvàlues generades per la pavimentació són prou altes i que no correspon generar-les amb diner públic.

6- Igualment demanem que en cas que algun dels propietaris beneficiats per aquests ajuts al finançament de la pavimentació sol·liciti llicència d’obres en alguna de les finques afectades, se li exigeixi el pagament del % corresponent a la pavimentació en el tram corresponent com a condició per a obtenir la llicència.

Entenem que el barri de la Floresta necessita una inversió en urbanització, però donades les mancances en l’àmbit social, sanitari i educatiu del propi barri, dubtem que la millor destinació dels diners públics sigui la pavimentació d’uns carrers que no són d’ús de la major part dels ciutadans, si no en la seva majoria carrers que donen accés a unes poques finques de propietat privada. Per tots és conegut l’increment de valor que això generarà en aquestes finques i és per això que sol·licitem que es reconsideri de nou aquesta inversió, i que es garanteixi al màxim que no hi hagi un lucre privat a costa dels contribuents.

Associació de veïns de la Serreta

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.