Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

Novembre 23, 2010

Proposta de millora del sentit de circulació del carrer Barceloneta

Filed under: Mobilitat — laserreta @ 7:54 pm

Per iniciativa d’alguns veïns, s’ha elaborat una carta a l’ Area de Medi Ambient, Valors Cívics i Mobilitat en la que s’expressa el sentiment de preocupació dels veïns per una organització de sentits dels carrers (especialment el conjunt Antoni Caballé, del Molí, de la Barceloneta y Estret de Gibraltar) que obliga a fer sovint tombs de mes de un kilòmetre per arribar a llocs que estan a uns pocs metres, quan es tracta de carrers amb un transit molt baix, simplement veïnal.

A part de la pèrdua de temps, la configuració actual de sentits provoca un augment de la contaminació, consum de benzina i sorolls. L’augment dels nervis dels conductors per aquests tombs absurds provoca que circulin a una velocitat mes elevada o inclòs alguns en sentit contrari provocant un gran perill per els vianants.

En aquesta carta es recorda que aquest problema ja es va tractar en la reunió de veïns amb la Sra. Marta Subirá, Tinent d’Alcalde de Medi Ambient, Valors Cívics i Mobilitat i a la que també va assistir el Sr. Alex Martí i en la que es va reconèixer la conveniència de solucionar el problema. Es  proposa que tot el carrer Barceloneta tingui un mateix sentit de circulació de pujada, o inclòs que el tram entre des de la Av. Laietana – del Molí y Antoni Caballé, fins el carrer Mata sigui de doble sentit.

Aquesta carta ha estat signada per 34 veïns i una vegada tramitada alguns veïns més estan preparant un nou escrit per afegir se a la iniciativa.

Octubre 20, 2010

Assessorament i ajuda per denunciar infraccions.

Filed under: Contacte,Mobilitat,Seguretat Ciutadana,Serveis urbans — laserreta @ 7:57 am

Som conscients de que de vegades es fa complicat denunciar una infracció de trànsit, comportaments incorrectes o qualsevol altre tema sobre seguretat ciutadana. Surten dubtes sobre com fer-ho, falta de temps o fins i tot la por de que algun veí pugui no estar d’acord.

A la associació hem començat una estreta col•laboració amb la Policia Local i amb els Mossos d’Esquadra i us podem ajudar a fer els tràmits que calguin davant de la autoritat que correspongui. Es un model de funcionament que ja s’està instaurant i funciona de meravella a tot Europa. Podeu enviar les vostres denúncies per correu electrònic i les farem arribar al departament competent per cada cas. També ho podem fer de forma no personalitzada, com Associació, sense que en cap moment aparegui el nom del associat que ha presentat els fets a denunciar.

laserreta@gmail.com

 

Octubre 1, 2010

Indicdències de vialitat

Filed under: Mobilitat,Urbanització dels carrers — laserreta @ 9:39 am

Una vegada reorganitzat els sentits dels carrers i les zones d’aparcament, cal detectar i fer corregir els detalls pendents. Els canvis suposen com sempre avantatges i inconvenients però una vegada decidits i implantats es important que es respectin. Us animem a que ens feu arribar totes les incidències que detecteu per reclamar que es solucionin. Algunes no son greus, però altres representen importants incomoditats per la circulació i inclús, en alguns casos, perill per els vianants, especialment ara que amb els trajectes mes llargs i els carrers en bon estat els cotxes circulen a més velocitat.

Mai 10, 2010

Reunió del Grup de Treball “Mobilitat i Medi Ambient” de La Floresta

Filed under: Medi Ambient,Mobilitat — laserreta @ 2:11 pm

El passat 29 d’abril es va celebrar una reunió del  Grup de Treball “Mobilitat i Medi Ambient” de La Floresta.

Aquest es un resum dels temes que es van tractar:

Medi Ambient

  • El President de la Associaciò comenta que arran de la nevada del 8 de març novament han caigut arbres al llarg del camí del Bosc de la Serreta. Entrega diverses fotos sobre l’estat actual de la zona. El rètol de l’entrada ha caigut i cal tornar-lo a col·locar (segurament es tracta d’una bretolada, ja que és el segon cop que es repara en poc temps). Es demana novament la col·locació d’una font a l’esplanada. D’altra banda, a l’entrada hi ha un parell de piles de terres que cal aplanar i repartir per millorar l’esplanada. S’acorda que es farà una visita conjunta a la zona per revisar aquests temes i concretar la ubicació de la font, que ha d’estar col·locada abans del dia 7 de maig.
  • Dipòsit Mas Fortuny: Es comenta la informació que ja es va enviar als representants veïnals sobre les consideracions de SOREA pel que fa a l’aprofitament d’aquests antics dipòsits.
  • Obertura camí  Mas Fortuny: Es comenta l’informe rebut per part del Parc de Collserola. Els veïns no hi estan d’acord, ja que reiteren que consideren que el Parc hauria de deixar obrir el camí.
  • Manteniment línies elèctriques: Es comenta que en algunes zones hi ha branques penjant sobre els cables. FECSA-ENDESA no fa un correcte manteniment de les líniesç
  • A la zona del C/ Quadre de Canals s’evidencien uns abocaments d’aigües residuals a la riera que aparentment provenen d’una finca. S’entreguen unes fotografies. Aquest assumpte es farà arribar a l’Àmbit de Serveis Urbans.
  • Queixes del tractament que s’ha fet en el tema de la recollida de restes vegetals a La Floresta. Es considera que durant la ventada del 24 de gener del 2009 es va fer millor. Es respon que tot i haver fet recollides puntuals per tal d’obrir camins i facilitar la mobilitat de persones i vehicles, la gestió de les restes vegetals de propietaris particulars correspon als veïns. Es demana un esforç a les AAVV per tal que facin arribar als seus associats que les restes vegetals generades no es poden abocar al mig del carrer. 

Mobilitat

  • Plànol informatiu de la Floresta: tal com es va acordar en la passada reunió, s’ensenya el disseny del Plànol informatiu dels carrers de la Floresta. El Grup de Treball revisa el plànol donant per bo la majoria del noms. Carrer Diputació: Es debateix el tema del perquè el carrer Diputació s’ha mantingut en doble sentit. 
  • Mas Fortuny: Barrera protectora
  • Campanya de Pintura: S’ensenya el plànol de la propera campanya de pintura de les marques viàries, el qual es valida pel Grup de Treball. També es comenta que enguany la pintura que s’utilitza és diferent d’altres anys, amb una dosi de micro esferes de vidre que milloren l’antilliscament.
« Pàgina prèvia

Bloc a WordPress.com.