Associació de Veïns la Serreta Bosc d’en Saladrigues

Abril 17, 2013

NORMATIVA PREVENCIÓ D’INCENDIS

-Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals.
-Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
DECRET 64/1995

D’aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

Normes d’aplicació durant el període de baix risc d’incendi
(16 d’octubre-14 de març)

És permès encendre foc i utilitzar bufadors en els terrenys d’aplicació de la normativa, però tenint en compte les següents mesures preventives.

1.Netejar la zona en que s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 m de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 m del terra.
2.La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 m d’alçada.

3.La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d’esbarjo. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

1.Llençar objectes encesos
2.Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’ inici d’un foc.
Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.
Normes d’aplicació durant el període d’alt risc d’incendi
(15 de març-15 d’octubre)
Resta prohibit:
1.Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

– Cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals,   agrícoles o de jardineria.

–  Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les   àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la   utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires.

– Fer foc per activitats relacionades amb l’apicultura.

2. Llençar objectes encesos

3. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’ inici d’un foc.

4. Llençar coets, globus focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

5. La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Bloc a WordPress.com.